Smile
CYDAG

CYDAG - Adref

Cymdeithas o ysgolion dwyieithog- cynradd ac uwchradd, yw CYDAG. 
Ei nod yw hyrwyddo a datblygu pob agwedd ar addysg ddwyieithog drwy:

gweithredu fel fforwm i gyd-drafod materion o ddiddordeb proffesiynol cyffredin;


  • trefnu gweithgareddau i hyrwyddo datblygiad proffesiynol staff a phenaethiaid ysgolion;
  • gweithredu fel asiantaeth i sicrhau gwasanaethau cefnogol i'r aelodau mewn cydweithrediad â darparwyr mewn Awdurdodau a cholegau;
  • cyfleu dyheadau a phryderon, disgwyliadau a gofynion yr aelodau i'r cyrff cyhoeddus perthnasol yng Nghymru ( Y Cynulliad, Estyn, APADGOS, CBAC, BIG);
  • ymateb i ddogfennau ymgynghorol a lleisio barn ar ddatblygiadau addysgol;
  • darparu ffynhonnell wybodaeth reolaethol i'r aelodau a rhwydwaith a all gynnig cefnogaeth a chyngor i benaethiaid (yn arbennig rhai newydd) a'u timau rheoli.